Regulamin sklepu internetowego ATV Motors – dalej zwanego sklepem internetowym – działającego pod adresem www.atvmotors.pl

Słowniczek

1.       Sprzedawca – ATV Motors - Firma ATV MOTORS Kacper Kędzierski  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9710727466.


2.       Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.atvmotors.pl

3.       Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

4.       Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.       Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.       Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.       Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.

9.       Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.    Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.    Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

 

 

 

 

1. Informacje ogólne

 

1.       Informacje na temat wszystkich sprzedawanych produktów i ich dostępności znajdują się na  stronie internetowej sklepu.

2.       Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu internetowego są przedmiotami ATV Motors
Starannie wyselekcjonowane nie wymagające naprawy czy gruntownej renowacji.

3.       Klient przez całą dobę może składać zamówienie korzystając z przygotowanego serwisu internetowego, wskazując produkty, którymi jest zainteresowany i wrzucając ich odpowiednią ilość do wirtualnego koszyka.

4.       Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

6.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

7.       Ceny nie zawierają kosztów wysyłki produktów. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu. Zmiana ceny nie obejmuje produktów, na które wcześniej zostało złożone i potwierdzone zamówienie.

8.        Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9.       Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Zakładanie Konta w Sklepie

1.                  Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w Serwisie aby otrzymać Konto Użytkownika umożliwiające mu korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

2.                  Użytkownikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem, że Konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

3.                  W celu rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.                  Rejestracja w Serwisie odbywa się przez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego lub automatycznie przy pierwszym Zakupie. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.

5.                  Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza i gwarantuje , że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą Konta Użytkownika.

 

6.                  Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ATV Motors w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przyjętą Polityką prywatności.

 

 

7.                  Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości handlowych od ATV Motors na swój adres email.

8.       Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

9.       Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

10.       Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

3. Zasady składania Zamówienia

1.   Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do koszyka, a następnie "Finalizacji zamówienia" 
potwierdzenie adresu dostawy - wybór formy dostawy i formy płatności, oraz rozpoczęcie opłacenia zamówienia na stronie “Zamówienie” poprzez kliknięcie ikony  “Kupuję i Płacę”.
Z tą chwilą dochodzi do złożenia zamówienia.


2.    Użytkownik nie będzie w stanie złożyć zamówienia dopóki nie wprowadzi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nazwa ulicy i jej numer, kod pocztowy, miasto, adres email, numer telefonu) do formularza dostępnego na stronie “Zamówienie” zawierającej informacje o dokonywanym zamówieniu.


3.   Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Kupującego. Po dokonaniu zapłaty przez Kupującego, płatność za zamówienie otrzymuje status “Zakończona” i dochodzi do Zakupu.


4.    Kupujący zobowiązany jest dokonywać Zakupu w sposób przemyślany.

5.     Oferowane metody dostawy oraz płatności

Odbiór osobisty dostępny po wcześniejszym umówieniu i opłaceniu zamówienia.

Wysyłka paczki na wskazany przez klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki ponosi klient.

 6.    Formy płatności

 

Formą  płatności za złożone zamówienie jest przedpłata lub płatność przy odbiorze wysyłki.

Przedpłaty można dokonać za pośrednictwem platformy transakcyjnej Przelewy24.

 Obowiązujący regulamin jest dostępny na ich stronach internetowych.


7.     Przy wyborze przesyłki za pobraniem obowiązkiem Kupującego, gdy zostaje zawarta umowa sprzedaży, jest odebranie rzeczy, która została sprzedana. Sam więc fakt, że kupujący odmówi odebrania rzeczy– w sytuacji, gdy przesyłka nie posiada uszkodzeń, a towar jest zgodny z umową – nie wpływa na zawarcie umowy. (Art. 535 Kodeksu cywilnego )
Wówczas Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Kupującego o zapłatę kwoty zamówionego towaru, a także wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów (np. kosztów przesyłki, kosztów magazynowania przez firmę kurierską itp.).
Kupujący nie może także zmienić zdania i domagać się przesłania mu przesyłki po raz kolejny, gdyż zobowiązanie sprzedawcy zostało już wykonane wraz z nadaniem przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu.

 

 

 

4. Wykonanie umowy sprzedaży

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt. 3 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.       W przypadku wyboru przez Klienta:

·         płatności kartą / płatności online -  realizacja zamówienia będzie uzależniona od uzyskania pozytywnej autoryzacji przez bank Klienta,


4.       Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru bądź opóźnienie w dostarczeniu towaru wynikające z błędnie podanego adresu dostawy lub nieobecności w miejscu dostawy odbiorcy.

5.    W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy, z którego była dokonana płatność w przeciągu 48 godzin.

6.    Do każdego zamówienia dołączona jest faktura bądź paragon.

7.    W chwili wysyłki zamówienia klient otrzymuje drogą mailową informację o wysyłce zamówienia. Jeżeli Klient podał numer swojego telefonu w trakcie składania zamówienia, numer ten będzie przekazany firmie kurierskiej by ułatwić kontakt i dostawę towaru. W przypadku gdy przesyłka nosi znamiona zewnętrznych uszkodzeń, prosimy o rezygnacje z jej odbioru i zwrócenie paczki kurierowi wraz ze spisaniem protokołu szkody.

Klient może dokonać zmian w zamówieniu aż do dokonania wysyłki, w tym celu należy się skontaktować ze sklepem na adres mailowy biuro@atvmotors.pl

W przypadku rezygnacji z zamówienia po dokonanej wpłacie na konto, bądź zmiany zamówienia związanej ze zmniejszeniem należnej kwoty do zapłaty, sklep internetowy zwróci pieniądze na konto, z którego otrzymał płatność z przeciągu 7 dni roboczych.

5. Prawo odstąpienia od umowy

Zwroty

1.       Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w par. 6 ust. 1 pkt. 7.

2.       Kupujący określony powyżej może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez wypełnienie  formularza zwrotu i przesłanie go na email - biuro@atvmotors.pl w tytule ZWROT

3.       Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).

4.       Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.

5.       Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od umowy kupna-sprzedaży.

6.       Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.

7.       Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu i ewentualny koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy dokonuje ATV Motors chyba, że Sprzedający i Kupujący postanowią inaczej.

8·         Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Wymiany

1.       Z uwagi na unikatowy charakter Przedmiotów oferowanych w Serwisie, nie jest możliwa ich wymiana.

Reklamacje


1.       Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży. Z uwagi na używany charakter oferowanych Przedmiotów, reklamacji podlegają jedynie wady Przedmiotu nie przedstawione w opisie lub na zdjęciach Oferty.

2.       Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami w Ofercie, domagając się obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

3.       W celu dokonania reklamacji Przedmiotu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez wiadomość email - biuro@atvmotors.pl w tytule REKLAMACJA.


4.       Do rozpatrzenia reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu konieczny jest protokół szkody podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, spisać protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedającym.

 

6. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.       Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

2.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.        ATV Motors jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na  stronie, to przetwarzam Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP.

7.        ATV Motors jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

8.         Dane osobowe przetwarzane są:

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,

w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.

9.      W trosce o prywatność Klientów, ATV Motors jako administrator danych Serwisu chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

10.      ATV Motors sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez ATV Motors zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem Serwisu.

11.     Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.

12.       Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Kupującego.

13.       W celu realizacji złożonych zamówień, ATV Motors udostępnia firmie kurierskiej dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego odbioru przesyłki.

14.         Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec ATV Motors, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

15.         ATV Motors zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do ATV Motors stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. ATV Motors może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec ATV Motors lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

7. PLIKI COOKIES

 

    Serwis korzysta z plików Cookies (“ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
    Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
    Pliki cookies w Serwisie wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook) i Pinterest (przycisk “Pin” i publikacja treści w serwisie Pinterest).
    Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
    Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
    Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.
     

 

8. Postanowienia końcowe

1.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.